• Efectuarea procedurii de notificare a tuturor creditorilor cunoscuti, publicarea in BPI si inregistraea mentiunilor la ORC.
 • Determinarea cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa.
 • Analiza finanaciara a situatiei debitoarei cu identificarea tranzactiilor frauduloase efectuate in dauna creditorilor.
 • Verificarea creantelor si intocmirea tabelului preliminar si definitiv al creditorilor.
 • Verificarea evidentei contabile si stabilirea sumelor de incasat si de plata.
 • Efectuarea propunerii de trecere la faliment imediat ce sunt indeplinite conditiile impuse de lege.
 • Inventarierea patrimoniului societatii si luarea de masuri pentru conservarea acestuia.
 • Evaluarea patrimoniului societatii debitoare.
 • Se va proceda la vânzarea imediata a bunurilor perisabile si a celor supuse deprecierii.
 • Se vor lua toate masurile pentru încasarea creantei debitoarei.
 • Se va propune judecatorului sindic mentinerea sau realizarea contractelor aflate în derulare.
 • Vanzarea bunurilor apartinand societatii debitoare cat mai rapid si avantajos respectand procedurile si termenele prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
 • Se va supune aprobarii Judecatorului sindic planul de distribuire a sumelor incasate din averea debitoarei.
 • Se va prezenta Judecatorului sindic bilantul final de lichidare si propuneri pentru inchiderea lichidarii.


Lichidarea se va efectua tinându-se seama de urmatoarele reguli de baza:


 • lichidarea se efectueaza de catre lichidator, sub controlul judecatorului sindic, în conformitate cu regulamentul de vânzare corespunzator aprobat de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului si a aprobata de comitetul creditorilor si comunicata tuturor creditorilor.
 • în scopul obtinerii unui pret maxim, lichidatorul va efectua publicitatea si expunerea optima pe piata.
 • bunurile se vor vinde cât mai avantajos si cât mai curând, dar la timpui cel mai potrivit si la pretul maxim.
 • bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de functionare sau individual ori o combinatie a acestora.
 • metoda de vânzare a bunurilor, licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, va fi prezentata comitetului creitorilor si adusa la cunostinta tuturor creditorilor in adunarea creditorilor.
 • în vederea vânzarii, evaluarea bunurilor, necesara pentru stabilirea pretului de vânzare directa ori a pretului de strigare, se va efectua de un expert, persoana fizica sau persoana juridica membru ANEVAR.


Membrii societatii au o bogata experienta în domeniul de activitate al firmei. Colaboratorii societatii sunt experti, specialisti cu pregatire profesionala deosebita si experienta în domeniul de reorganizare si lichidare judiciara practiciani in reorganizare si lichidare; experti contabili; experti tehnici judiciari; experti evaluatori ANEVAR; experti evaluatori CECCAR; auditori finanaciari.

Experienta in insolventa a membrilor societatii noastre este recunoscuta prin aprecierea creditorilor inscrisi la masa credala, care si-au recuperat sume importante, iar in unele cazuri chiar in totalitate.